Diyanet Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi alacak

Diyanet, yurtdışında çalıştırılmak üzere, yapılacak sınavla 70 sözleşmeli personel (erkek ve kadın din görevlisi) alacak.

PAYLAŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu duyuruda;

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarını korumak ve güçlendirmek amacıyla, hem dinî konularda aydınlatılması hem de din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışında çalıştırılmak üzere sınavla 70 sözleşmeli personel (erkek ve kadın din görevlisi) alınacağı belirtildi.

BAŞVURU KOŞULLARI AÇIKLANDI

*İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

*Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş Üniversitesi Denklik Belgesine sahip olmak),

*İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

*Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

*Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,

*İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

*Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

*Sınava başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (13.01.1982) tarihinden sonra doğmuş olmak. UİP mezunlarında bu şart aranmaz.)

*İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

*Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

*Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alımı başvurusunda bulunacak adayların belirlenen tarihlerde belirtilen belgelerle birlikte mesai bitimine kadar Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında ise Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/Koordinatörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gereken belgelerden Başvuru Formu bilgisayar ortamında doldurulup indirilecektir. Aday Bilgi Formu ise bilgisayar ortamından indirilerek el yazısı ile doldurulacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Ek-1 Başvuru Formu (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),

2. Ek-2 Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek el yazısı ile doldurulacaktır),

3. Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,

4. Yurtdışında lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veren ilgili fakültelerden mezun olanların Türkiye’de Yükseköğretim Kurulundan alınacak olan Diplomalarının Türkiye’deki ilahiyat fakültelerine denk olduğuna dair DENKLİK BELGESİ (denklik belgesi olmayanların evrakları Başkanlığa gönderilmeyecek),

5. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlamayanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış
olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen belgenin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,

6. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlar için diplomasının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi,

7. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi ile ilgili ülkede süresiz oturum iznine sahip olduğuna dair Müşavirlikçe/Ataşelikçe/ Koordinatörlükçe onaylanmış belge ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi,

8. Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi,

9. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı fotokopisi,

10. Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri.

SINAV KONULARI

Diyanet sözleşmeli personel alımı sınavında adaylar; Mesleki Ehliyet Sınavı ile Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavına tabi tutulacaklar. Mesleki Ehliyet Sınavı konuları; Kur'an-ı Kerim (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan) ve Temel Dini Bilgiler (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)'dir. Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı konuları ise; Temsil Kabiliyeti (40 puan), Genel Kültür (30 puan) ve Türkçeyi Kullanma Becerisi (30 puan)'dır.

Sınavlara girecek adaylar için Diyanet İşleri Başkanlığı kaynak önerisinde bulundu. İşte kaynak eserler:

Diyanet İşleri Başkanlığının 23/12/2016 tarihli ve 84605551-E. 28617 sayılı oluru eki sınav duyurusu ve ekleri

SINAV DUYURUSU Sozlesmeli 2016.pdf

EK-1.docx

Ek-2.doc

Ek-3.docx

Dini Haberler

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN